algemene voorwaarden en huisregels

Onze algemene voorwaarden en huisregels, leidraden in de communicatie!

Alvorens u zich aanmeld voor een cursus, workshop of lezing willen we u vriendelijk verzoeken deze door te lezen.

Wij gaan er vanuit dat u dit heeft gedaan voordat u deelneemt aan een cursus, workshop of lezing.


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81335563  en heeft een lokatie Brunssum. Deze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties) van toepassing.


Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering, begeleiding en/of therapie betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hond&Vorming wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragstherapeut wenst in te schakelen betreffende gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe opdracht geeft.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, workshop, consult of activiteit.

1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, workshops, consulten en/of activiteiten.

1.7 Gegevens van cursisten, zoals gevraagd in de aanmeldinsprocedure, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, en enkel zolang de cursust deelneemt aan een cursus/training. Zodra cursist niet meer deelneemt aan een cursus c.q. training worden zijn/haar gegevens verwijderd. Cursist stemt hier in toe door zich aan te melden via het inschrijfformulier.Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met hondenschool/Gedragstherapeut

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/Gedragstherapeut middel schriftelijke of mondelinge afspraken. Op het moment dat cursist zich aanmeld voor cursus en/of workshop gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht een aanbetaling van €25,00 te voldoen.Deze aanbetaling verzekerd de cursist van een plek in de cursus. Het restant van het cursusgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus op onze rekening te staan, tenzij anders afgesproken. Het rekeningnummer van Hond&Vorming is.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt Hond&Vorming zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus en/of workshop en eventuele maatregelen te nemen.

2.5 Indien een cursist 3 weken of langer, zonder afmelding, niet deelneemt aan de cursus beschouwen wij deze cursist als uitgesloten van deelname aan de cursus. Cursist kan dan dus niet langer deelnemen aan de cursus, ook al is deze cursus betaald. Er vind geen restitutie van lesgeld plaats. Uitzondering hierop zijn cursisten die in overleg met de hondenschool 3 weken of langer niet aanwezig zijn op het lesveld, en hier overleg over hebben gehad via mail, telefoon of what's app. Met hen zoeken we naar oplossingen.

2.7 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus en/of workshop. Ook wordt de cursist nogmaals op de algemene voorwaarden geattendeerd en gaat cursist akkoord met deze algemene voorwaarden op het moment van aanmelding voor een cursus en/of workshop.

2.8 Op onze website en op de facebookpagina van Hond&Vorming is altijd de actuele agenda terug te vinden. Het is de verantwoording van de cursist zelf om te kijken welke les er gegeven word en welke benodigdheden de cursist hier eventueel voor bij zich hoort te hebben. We gaan niet iedereen nog apart inlichten.

2.9 Indien de cursist besluit te stoppen met de cursus zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

2.10 Indien de cursist minderjarig is, is de aanwezigheid van ouder,verzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger vereist. Ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige cursist blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de minderjarige cursist.

2.11 In de winterperiode hanteren wij aeen winterstop, onze lesblokken zijn hier op aangepast..

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus en/of workshop

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus en/of workshop of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus en/of workshop. Dit geldt zo ook voor deelnemers aan de buddytrainingen.

3.3 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus en/of workshop wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.4 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting, of tuigjes waaronder ook de u-lead of halti antitrektuig worden verstaan. Slipkettingen, prikbanden, half checks en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. U kunt wel gebruik maken van een lange lijn.

3.5 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus en/of workshop wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen en/of titerbepalingen. Heeft u vragen of twijfels hierover, neem dan contact met ons op.

3.6 Vooraf of bij aanvang van de cursus en/of workshop kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus en/of workshop en a.h.v. deze gegevens alsnog besluiten de hond niet deel te laten nemen aan de cursus en/of workshop.

3.7. Indien uw hond ziek blijkt te zijn.of wij het vermoeden hebben dat uw hond ziek is, kan u verzocht worden af te zien van deelname, U bent het verplicht om ons op voorhand in te lichten als u wéét dat uw hond ziek is. Het blijft echter uw verantwoording als cursist om ons juist te informeren. Evetuele schade aan derden kan op u verhaald worden.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek, mits zij geen overlast veroorzaken of de honden afleiden. Indien zij overlast veroorzaken behoudt Hond&Vorming het recht deze bezoekers te verwijderen van het lesterrein..

 

Artikel 4: Annulering van lessen

4.1a De Hondenschool bepaalt of er lessen en/of workshops afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven. Workhops kunnen eventueel doorgeschoven worden, maar men kan ook onderling bepalen dat de betaling wordt geretourneerd.

4.1b De Hondenschool start een cursus bij minimale deelname van 3 cursisten en hun hond. Indien er geen groep van 3 cursisten of meer gevormd kan worden, behoud de hondenschool het recht de cursus te annuleren.

4.2a Cursist dient – bij voorkeur- minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.

4.2b. Indien cursist zelf besluit niet langer deel te nemen aan cursus zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

4.2c Afgelasting dient mondeling of via mail, sms of whats app te geschieden.

4.2d Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de hondenschool. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

4.2e Indien hondenschool en cursist onderling besluiten de lessen te laten vervallen, dan word er gezocht naar een redelijk alternatief. Indien dit alternatief er niet blijkt te zijn,zal er geen restitutie van het al betaalde lesgeld plaatsvinden.

4.3a Cliënt dient minimaal 48 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool

5.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

5.2 Alle aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

5.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

5.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

5.5 De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragstherapeut ter zake verzekerd is.

5.6 De Gedragstherapeut/Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt

6.1 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

6.2 De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

6.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus, workshop of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus, workshop of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 7: Copyright

7.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Geschillen

8.1 Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.

Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met de hondenschool. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.


Huisregels Hond&Vorming:

 

1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los te laten op of rond de leslocatie.

2. Niet alle honden zijn even sociaal vaardig. Houdt daar rekening mee door uw hond niet zomaar in contact te brengen met andere honden op het lesveld.Indien bij ons vooraf bekend is dat een hond niet sociaal vaardig is, maken wij daar melding van aan onze cursisten, zodat een ieder rekening met elkaar kan houden.

3. Uitwerpselen op en rond de leslocatie worden door de eigenaar van de hond opgeruimd. Er is een schop aanwezig op het lesveld, waarmee u de ontlasting kunt verwijderen.

4. Tijdens de lessen geldt een rookverbod.

5. Wanneer een les uitvalt, wordt dit op de site en/of onze facebookpagina vermeld. Deze les wordt op een later tijdstip ingehaald.

6. Tijdens lessen mag niet gerookt worden, ook niet als er een themales is, zoals bijvoorbeeld een 'les in de stad'

7. De cursist is minimaal 10 minuten voor aanvang les aanwezig.

8. Mocht u verhindert zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail, telefoon of sms/what's app maar bij voorkeur 24 uur vantevoren.

9. Tijdens de les kunnen foto's gemaakt worden die worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen dan dient u dit zelf kenbaar te maken.

10. De hond dient minimaal 1 1/2 uur voor aanvang les gegeten te hebben.

11. Extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht. De lessen worden dan verschoven.

12. Loopse teven worden niet toegelaten op het trainingsveld. De eigenaar kan dan eventueel, zonder de hond, de les volgen.

13. U bent verplicht ons volledig op de hoogte te stellen van ziekte of eventuele gezondheidsproblemen van uw hond.

14. Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein, tenzij in het kader van de cursus word aangegeven dat de hond los mag lopen.

15. In uitzonderlijke gevallen kan Hond&Vorming de samenstelling van de groep wijzigen.

16. Cursisten die zich aanmelden voor een vorming 1 cursus verplichten zich tot het volgen van een theorieles over dominantie en een theorieles over lichaamstaal. Deze lessen zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de kynologie en onderstrepen onze visie, en zijn daarom van belang om te volgen.

17. Geef uw hond minimaal 1 ½  uur voor de aanvang van de les geen voer meer i.v.m. kans op maagtorsie (kanteling van de maag) Dit geldt ook voor de pups!

18. Neem een ruime voorraad beloningsbrokjes mee en zorg dat deze niet te groot zijn, anders heeft uw hond binnen 15 minuten zijn buik helemaal vol en dus geen zin meer om te werken voor voer! Neem datgene mee waarvan u weet dat hij het superlekker vind! Heeft u een hond waarvan u weet dat hij niet werkt voor voer neem dan zijn favoriete speeltje mee naar de les.

19. U dient voor uw hond alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting, of tuigjes waaronder ook de u-lead of halti antitrektuig worden verstaan. Slipkettingen, prikbanden, half checks en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. U kunt wel gebruik maken van een lange lijn

20. Loopse teven mogen helaas niet deelnemen aan de cursus. Wordt uw teef loops terwijl u cursus aan het volgen bent? U kunt eventueel zonder hond deelnemen, de lessen tijdelijk uitstellen,of vragen naar andere oplossingen